Thiết bị đo sâu

Thiết bị bù sóng

Đo vận tốc sóng âm

Đo triều ký tự động

Side Scan Sonar

Đo địa tầng Sub-Buttom

Đo cường độ từ trường

Giải pháp

Thiết bị DGPS

Đo cường độ từ trường

Liên hệ

Thiết bị đo từ SeaSpy Hệ thống phát hiện từ kế hàng đầu trong hàng hải có độ chính xác cao K...