Thiết bị đo sâu

Thiết bị bù sóng

Đo vận tốc sóng âm

Đo triều ký tự động

Side Scan Sonar

Đo địa tầng Sub-Buttom

Đo cường độ từ trường

Giải pháp

Thiết bị DGPS

Đo địa tầng Sub-Buttom

Liên hệ

Thiết bị đo địa tầng Stratabox Dễ dàng cài đặt và hoạt động, thích hợp cho khảo sát nước nông Kết h...

Liên hệ

Thiết bị đo địa tầng EdgeTech 3200XS Dễ dàng cài đặt và hoạt động, thích hợp cho khảo sát nước nông Kết h...