Thiết bị đo sâu

Thiết bị bù sóng

Đo vận tốc sóng âm

Đo triều ký tự động

Side Scan Sonar

Đo địa tầng Sub-Buttom

Đo cường độ từ trường

Giải pháp

Thiết bị DGPS

Side Scan Sonar

Liên hệ

Thiết bị Side Scan Sonar JW Fishers 100K/600K/1200K Quét hình ảnh đáy hồ, đáy sông, đáy biển hiển thị hình ảnh địa vật 2 c...

Liên hệ

Thiết bị Side Scan Sonar EdgeTech 4200 Khảo sát đường ống, cáp ngầm, khảo sát địa chất vật lý, khảo cổ học ...