Thiết bị đo sâu

Thiết bị bù sóng

Đo vận tốc sóng âm

Đo triều ký tự động

Side Scan Sonar

Đo địa tầng Sub-Buttom

Đo cường độ từ trường

Giải pháp

Thiết bị DGPS

Thiết bị đo sâu

Liên hệ

Máy đo sâu hồi âm 1 tần số Odom CV100 Dùng khảo sát thủy đạc, nạo vét, thiết kế, thi công công trình thủy Gọn ...

Liên hệ

Máy đo sâu hồi âm 1 tần số Odom CV200/300 Dùng khảo sát thủy đạc, nạo vét, thiết kế, thi công công trình thủy Tích ...

Liên hệ

Máy đo sâu hồi âm 1 tần số Odom Hydrotrac II Dùng khảo sát thủy đạc, nạo vét, thiết kế, thi công công trình thủy Gọn ...

Liên hệ

Máy đo sâu hồi âm 1 tần số Odom CVM Dùng khảo sát thủy đạc, nạo vét, thiết kế, thi công công trình thủy Tích ...

Liên hệ

Máy đo sâu hồi 2 tần số Odom Echotrac MKIII P/E Dùng khảo sát thủy đạc, nạo vét, thiết kế, thi công công trình thủy Tích ...

Liên hệ

Máy đo sâu hồi âm đa tia Odom MB-1 Dùng khảo sát thủy đạc, nạo vét, thiết kế, thi công công trình thủy Gọn ...